Mekong Breeze Villa

Mekong Breeze Villa ເປັນບ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໃສອອກແບບສະເພາະໃນເອກະລັກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ບ້ານປະກອບມີ ສີ່ຫ້ອງນອນ, ແຕ່ລະຫ້ອງມີຫ້ອງນ້ຳໃນຕົວ, ຫ້ອງນອນໃຫຍ່ມີຕູ້ເສື້ອຜ້າ ແລະ ມີພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ນອກນີ້ແລ້ວຍັງຈະໄດ້ເຫັນວິວງາມໆຈາກແມ່ນ້ຳຂອງແລະວິວປະເທດເພືອນບ້ານທີ່ມີຄວາມຫຽງບສະຫົງບ.

ໄລຍະທີ່1ແມ່ນຈະສ້າງບ້ານ Atrium Villa ພຽງ ສາມ ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

ຊັ້ນໜຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ:

- ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ.
- ຫ້ອງຜັກຜ່ອນຄອບຄົວ.
- ຫ້ອງກິນເຂົ້າ.
- ບ່ອນນັ່ງຫຼິ້ນ.
- ໜຶ່ງຫ້ອງນອນມີຫ້ອງນໍ້າໃນຕົວ.
- ຫ້ອງຄົວຈະມີສອງແບບຄື: ເຮືອນຄົວກິນແບບລາວ ແລະ ເຮືອນຄົວແບບທັນສະໄໝ(ສໍາຫຼັບເຮືອນຄົວນີ້ຈະມີຫ້ອງສໍາຫຼັບຈັດເກັບເຄື່ອງສະເພາະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ງານ.
- ຫ້ອງນໍ້າແຂກ.
- ຫ້ອງແມ່ບ້ານທີ່ມີຫ້ອງນໍ້າໃນຕົວ.
- ລະບຽງບ້ານ.

ຊັ້ນສອງປະກອບດ້ວຍ:

- ສາມຫ້ອງນອນ
- ສາມຫ້ອງນ້ຳ
- ມີຕູ້ເສື້ອຜ້າ
- ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ.

ແຜນການກະກຽມພື້ນ

ຮູບພາບ