Pavilion Villa

Pavilion Villa ເຮືອນວິນລາຂະໜາດ 264 ຕາແມັດ ພາຍໃນເຮືອນປະກອບດ້ວຍ ສາມ ຫ້ອງນອນພ້ອມຫ້ອງນ້ຳໃນຕົວ,ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍທີ່ກ້ວາງຂວາງ,ມີພັກຜ່ອນສ່ວນຕົວໃນສວນຫຍ້າສີຂຽວ.

ໄລຍະທີ່1ແມ່ນຈະສ້າງບ້ານ Pavilion villas ພຽງ ສາມ ຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

 ຊັ້ນ ໜຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍ:

- ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ.
- ຫ້ອງກິນເຂົ້າ.
- ຫ້ອງຄົວຈະມີສອງແບບຄື: ແບບທັນສະໄໝ ແລະ ແບບເຮືອນຄົວລາວ(ສໍາຫຼັບເຮືອນຄົວນີ້ຈະມີຫ້ອງສໍາຫຼັບຈັດເກັບເຄື່ອງສະເພາະເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ງານ
- ຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໃຊ້.
- ຫ້ອງນອນສໍາຫຼັບແມ່ບ້ານມີຫ້ອງນໍ້າໃນຕົວ.

ຊັ້ນ ສອງປະກອບດ້ວຍ:

- ສາມຫ້ອງນອນ.
- ສາມຫ້ອງນໍ້າ.
- ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ.

ແຜນການກະກຽມພື້ນ

ຮູບພາບ